Det här inlägget är lite annorlunda. Det blir en ”besiktning” av en specifik men ganska vanlig typ av aktieportfölj, nämligen en aktieportfölj som fokuserar på  ”värdeökningsinvesteringar”. Det är också en aktieportfölj som är totalt annorlunda mot Bessers ”utdelningsinvesteringar”. Det blir lite som att jämföra äpplen och päron men något kan man kanske också lära sig av andra ”investeringsmodeller”. Så frågan blir då, vad kan vi lära oss här?

Som referensportfölj (och besiktningsportfölj…) väljer vi en aktieportfölj från en av Sveriges skickligaste och mest kompetenta aktieanalytiker, nämligen Peter Benson (PB). PB är också är en av Sveriges bästa ekonomi- och aktie-journalister, och även chefredaktör på Affärsvärden. En affärstidning som enligt Besser är Sveriges outstanding bästa affärs- och aktiemagasin.

(”Affärsvärlden har 25 år i rad utsetts till bästa affärsmagasin i en undersökning bland börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.” allt enligt Affärsvärdens hemsida…).

Besser gissar att den här portföljens upplägg är ganska vanlig bland de aktieinvesterare som vill få avkastning på sina aktier i form av värdeökning och reavinster.  Som ni vet så gäller det inte för Besser som bara (till 100 %....) fokuserar på aktieutdelningar som (realiserad….) avkastning.

Peter Bensons aktieportfölj….

Grunden till texten är en mycket rak och avslöjande artikel från maj 2022 i afv.se, där Peter Benson (PB) i detalj går igenom sin egen aktieportfölj och gör en egen ”besiktning” av hela portföljen. Besser som har en helt annan syn på aktier och investeringar, kommenterar valda delar av PBs synpunkter….

Så här börjar PB om besiktning av sin portfölj….

PB: ”En viktig del av investeringskonsten är att metodiskt gå igenom både sin befintliga portfölj och de investeringar man sneglar på att göra härnäst”

Det här gäller inte alls för Besser. Jag vet redan från början vilka aktier jag vill ha i mina aktieportföljer (Planning….)  och jag vill bara ha aktier i bolag som är ”Stora, Stabila och Lönsamma”. För Besser gäller bara avkastning i form av aktieutdelningar och där har jag gjort ett urval av bolag och antal aktier som jag vill ha i mina aktieportföljer redan från början.

PB:De senaste åren har jag haft en avmätt och lite loj inställning till börsen. Aktieandelen i den egna portföljen har varit krympande och jag har inte hittat så många bra nya innehav.”

Känslan för framtiden är dock helt annorlunda. Nu vill jag kunna öka aktieandelen rejält. Kanske i närtid men mer sannolikt längre fram om värderingarna kommit ner ytterligare.”

Här blir det lite (men bara lite….) mer som Besser tänker. Jag gör regelbundna investeringar i början av varje kvartal (Performance…) men undviker naturligtvis inköp av alla övervärderade aktier, speciell ”de senaste åren”. Dessutom gör jag oregelbundna inköp när det blir ”bra pris på bra aktier” och det har hänt några gånger de senaste åren. Men mina aktieportföljer ökar alltid med fler aktier för varje kvartal…!!

När det gäller (den närmaste…..) framtiden så håller Besser helt med PB. Vi har bara sett början av börsnedgången och Besser gissar att de flesta aktiekurser kommer att halveras från börstoppen (ATH…) i januari 2022. Då blir det flera tillfällen till både ”regelbundna och oregelbundna inköp” av aktier.

Onoterade aktier….??

PB: ” Nästan halva min portfölj, 49%, består idag av onoterade innehav. Det känns nu som en alldeles för stor andel. Det finns dock förklaringar till att det blivit så här.”

”En oförmåga att säga nej till duktiga entreprenörer. Det känslomässiga beteendet har lett till cirka 30 onoterade investeringar de senaste 20 åren.”

Några innehav har vuxit och blivit extra värdefulla”. ”….AFV-innehavet ensamt (står….) för drygt 20% av hela portföljen.”

PB beskriver en vanlig situation för många aktieinvesterare. Det är både nyfikenhet (på nya ”fantastiska bolag”.….) och girighet ( på ”många, snabba och stora värdeökningar”….) som gäller när huvudfokus är värdeökning och reavinster.

Besser är inte nyfiken (på ”nya fantastiska bolag”….) och vill inte ha någon värdeökning. De flesta onoterade bolag är mest bara bedrägerier, skräp och rena fantasier enligt Besser. Onoterade aktier ger dessutom en inlåsningseffekt där man inte kan komma loss ur investeringen vid t.ex nyemissioner, kursras eller konkurser. Något att fundera över tycker Besser…

PB är en mycket duktig och skicklig aktieanalytiker (både kunnig och erfaren….) och han har lyckats bra med ett bolag (AFV….), men som vi ser vidare är det svårt även för PB att lyckas med onoterade aktier i ”nya fantastiska bolag” .

PB: ” Av runt 30 onoterade innehav så har drygt hälften sålts eller skrivits ner till noll. Här har vi en supersuccé, ett par fina framgångar och ett par mediokra exits. Och ett flertal fiaskon.”

” Slutsats: Jag måste bli mer restriktiv med onoterade investeringar. Tills vidare råder köpstopp om det inte är något exceptionellt.”

Här ser vi att även PB kan lära sig av sina misstag….. J  Men att en av Sveriges främsta aktieanalytiker ändå säljer av och skriver ner värdet till noll på mer än hälften av alla onoterade innehav är ganska anmärkningsvärt tycker Besser.

Hur går det då för alla andra (”vanliga”…..) aktieinvesterare med onoterade aktier? Hur kommer de bolagen och de onoterade aktierna att utvecklas de närmaste åren? Ganska tuffa frågor för många aktieinvesterare…..

Obligationer….??

PB:De senaste åren har jag investerat allt mer pengar i företagsobligationer. Nu har jag en portfölj med ett tiotal innehav”.

Räntan spänner från 3% till 12% så det finns en del risk i portföljen. Men bortsett från ett ryskt stolpskott 2008 har jag aldrig haft några förluster.”

Slutsats: Nya obligationsinvesteringar kommer bara på fråga om det är antingen exceptionell risk/reward eller korta löptider.”

Besser kan inget om obligationer och äger därför inga (företags- eller statliga ….) obligationer alls. Varför skall man krångla till det i onödan med nya investeringsobjekt  tycker Besser. Även här visar PB på hur svårt det är att bedöma ”Risk / Reward”, inte bara för (onoterade och noterade….!!) aktier utan också för obligationer.

Börsen….??

PB:Idag har jag bara 21% på börsen varav knappt hälften i fonder. Främst Swedbank Small Cap Emerging Markets som ger en välbehövlig riskspridning bort från svensk ekonomi

Jag har alltså bara chockerande låga 12% av portföljen i rena börsaktier. Diagrammet nedan visar fördelningen.”

Ganska fantastiskt och oväntat tycker Besser. PB beskriver det som ”riskspridning”, men den här typen av aktiefonder är bland det mest riskfyllda man kan ”investera” i (dvs spekulation i stora och snabba värdeökningar….).

PB har alltså en aktiefond i Swedbank som med höga löpande avgifter som köper aktier i små och osäkra bolag, långt borta från Sverige,  i länder utan etablerad legal struktur (dvs mest korrumperade länder utan klara lagar och regler…  tänk Ryssland och Kina….). Det här blir bara ren spekulation i ”Risk & Greed”.

(Det är den klassiska missuppfattningen att ”High risk” alltid ger ”High reward”. Så är det självklart inte, det finns inget faktiskt samband mellan ”risk” och ”reward”….)

PBs fördelning av ”rena börsaktier” är även de aktierna mest i ”små, osäkra och olönsamma” bolag. Mycket förvånade tycker Besser. Självklart ger den typen av bolag inga aktieutdelningar och minst fem av bolagen i portföljen ligger på en större ”värdeminskning” i dagsläget.

Kassa….??

PB: Andelen kassa uppgår till 14%. Jag är oftast väldigt nöjd med att ha en hög andel kassa men det har känts som ett misstag efter börsbottnarna 1998, 2002 och 2009. Där borde jag verkligen ha spänt bågen mer.”

Slutsats: Tvinga mig själv att minska kassan ner mot 0% om börsen både är i panik och riktigt lågt värderad.”

Här är det åter lite mer som Besser tänker.  Även Besser har ett ”väl tilltaget aktivt investeringskapital” även om jag inte räknar kapital (Preparation….) till mina aktieportföljer. Det gäller att skilja på ”mål & medel” tycker Besser….. 🙂

Det är svårt att bedöma hur mycket man bör investera när börsen går ner och frågan är alltid… När når börsen botten?? Besser har tidigare försökt förutsäga börsutvecklingen och misslyckats flera gånger.

Det Besser har lärt sig av erfarenhet är att ”köpa bra aktier till bra priser” när det blir tillfällen, men att ändå alltid ha ett (större….) extra kapital redo för framtiden. Att minska ”aktivt investeringskapital” till noll kommer aldrig att hända för Besser.

Det kommer alltid att finnas nya möjligheter på börsen och Besser kommer alltid att ha ett extra investeringskapital när de möjligheterna dyker upp …. 🙂

Bevakningslistan….??

PB:Det här är den svåraste men kanske mest intressanta delen. Vad ska man köpa? Här är några tankar.”

Peter Benson funderar lite runt att han är ”kluven om högriskbolag” och att han sneglar på  ”nedpressade vinstmaskiner” men också att det finns bolag som har ”turbulens med bra pilot”.

Den gemensamma nämnaren för alla bolag ovan är att det spekuleras i vilka bolag och aktier som kan ge (stora och snabba…..??) framtida vinster när PB funderar och analyserar runt flera småbolag som kan ta plats på ”bevakningslistan”

Men som Besser brukar säga…”Det är svårt att välja ut ”framtidens vinnare” bland alla ”fantastiska småbolag” även för duktiga och skickliga aktieanalytiker”. (dagens understatement….)

Besser är också hyfsat duktig på aktie- och finansanalys (i teorin…) men skulle aldrig låta enskilda aktieanalyser styra mina aktieinvesteringar (i praktiken…) och speciellt inte i  fantastiska förhoppningsbolag (små, osäkra och olönsamma bolag…)….

Eller som Besser brukar säga…. ”Det som fortfarande gäller är den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet…”  J 

Kan också sägas som ….”Den stora skillnaden mellan teori och praktik….

Eller…. “In theory there is no difference between theory and practice – in practice there is” Yogi Berra (favorit i repris…)

Avslutning…!!

Det fantastiska är att PB avslutar besiktningen av sin aktieportfölj med  följande uttalanden….

PB:I både börskrasch och vändning brukar ju storbolag vara bättre

Jag har dock svårt att hitta traditionella storbolag som uppfyller mina högt ställda krav på insynsägande. Det är svaghet jag måste jobba med

Summan av hela besiktningen blir att när börsen går ner och och når botten så är ”storbolag”  (dvs bolag som är stora, stabila och lönsamma…??) bättre investeringar än ”småbolag” (dvs ”nya, små, osäkra och olönsamma förhoppningsbolag”….).

Att PB ändå inte väljer storbolag beror på att PB som aktieägare inte har full insyn i ”traditionella storbolags” verksamhet och styrning. ”Dålig insyn” stämmer för många stora börsbolag men inte för alla. ”Det gäller självklart att göra rätt urval även bland storbolagen”, som Besser brukar säga.

(Två av Bessers investeringskriteria är ”långsiktiga huvudägare” och ”en stark balansräkning”….)

Men inte heller Besser har någon insyn i hur enskilda bolag i Besser aktieportföljer styrs. Det är inte min sak att bekymra mig om bolagens verksamhet och jag har inget inflytande över bolagens styrning.

Mitt jobb och ansvar är bara att ta hand om mina egna aktieutdelningar. Jag har inget ansvar eller bekymmer över styrelse, ledning eller verksamhet i ”mina bolag”. Ganska skönt tycker Besser…. 🙂

Den dystra sanningen är att den insynen som PB vill ha inte heller finns för de flesta (nästan alla…??) småbolag, där grundare, styrelse, VD och ledningsgruppen bara försöker bevaka sina löner, förmåner och årliga bonusar med fantasifulla pressreleaser, nya prospekts och upprepade nyemissioner. I den typen av bolag finns ingen insyn alls och det är alltid aktieägarna som betalar notan för bolagets löpande verksamhet (och ”planerade expansion till nya marknader”.…). Tag varning….

Besiktning, Avstämning, Redovisning, Uppföljning…..

Den publika Besiktning som PB gör av sin aktieportfölj är imponerande tycker Besser, självklart bör man som aktieinvesterare regelbundet göra någon form av Besiktning, Avstämning, Redovisning eller Uppföljning av aktieportföljens resultat och status.

För Besser är all form av dokumentation viktig, både av aktieportföljens löpande verksamheten och regelbunden uppföljning. Det är främst den egna dokumentationen som man kan lära sig mycket av. (t.ex misstag och felbeslut….)

Som ni vet (??) gör Besser en avstämning varje halvår av sina aktieportföljer, men det är mer av en traditionell (Halv-) Årsredovisning med både Resultaträkning och Balansräkning.

Det spelar ingen roll vad man kallar uppföljningen, det viktiga är att den genomförs och dokumenteras, och att man självklart lär sig något av resultatet… 🙂

Besser kan redan nu avslöja att nästa (Halv-) Årsredovisning kommer att publiceras som ett blogginlägg fredag den 1 juli. Då får vi se hur det gick för Besser första halvåret 2022. Och kanske också jämföra aktieportföljerna i Bessers ”utdelningsinvesteringar” med Peter Bensons ”värdeökningsinvesteringar”. Kan bli intressant….. 🙂

Slutsats…

Kanske är det så att om man är både smart och kunnig i aktieanalys (som PB verkligen är…!!) så vill man också testa gränserna för hur bra man kan bli i ämnet. Då går man ut mot gränserna där ”aktieanalysen i teorin också styr aktieurvalet i praktiken”. Det blir kanske självklart så när man har djupa och breda teoretiska kunskaper och ett gott självförtroende.

Men det är också en fälla som många yngre ”aktieinvesterare” går i. Om man som ung och självsäker aktiesparare tycker att man är kunnigare, smartare och intelligentare än alla andra så är man självklart också en bättre investerare än alla andra, eller hur? Med ett stort självförtroende så blir det komplexa och teoretiska finans- och aktieanalyser som visar vägen till en fantastisk framtid för några få utvalda små förhoppningsbolag. Ett vanligt fenomen, också bland många aktiebloggare….

Det Besser har lärt sig i praktiken, är att det är svårt att med teoretisk analys bedöma framtiden för börsen (dvs börsutvecklingen…) men att med finansanalys kunna förutsäga framtiden för enskilda småbolag och förhoppningsbolag är helt enkelt omöjligt. Inte ens Peter Benson klarar av det. Tag varning….

Besser är ändå imponerad av att Peter Benson ställer upp med sin privata aktieportfölj och delar med sig av sin ”besiktning”.  Den självkritik och självinsikt som också kommer fram är verkligen beundransvärd och antagligen ett resultat av både gott självförtroende, djup kunskap och breda erfarenheter.

Besser önskar Peter Benson verkligen all lycka till i framtiden och hoppas det går bra för honom, även om Besser har en helt annan syn på aktieinvesteringar.

Besser

Advertisement