Besser har som ni vet (??) tre planerade aktieportföljer med lite olika inriktningar. Nu är en av portföljerna (Favoritportföljen med 5.000 aktier) nästan färdig och fullinvesterad så då blir det dags att planera för en ny aktieportfölj, igen…

Överlappning…

Den nya portföljen blir en Inspirationsportfölj och inköp till den har redan påbörjats under Q1, 2023. De inköpen överlappar också avslutet av Favoritportföljen som planeras till Q2, 2023.

Det finns bara 250 EQT kvar att köpa till Favoritportföljen och EQT är enligt Besser fortfarande ”övervärderad”. Besser har ett GAV på 110 kr för de första 250 aktierna och räknar med att köpa resterande 250 aktier under Q2 2023, även om det blir till högre aktiekurser. Det blir också en slutredovisning av Favoritportföljen under Q2, 2023. Vi får väl se hur det går…

Besser har inte heller slutfört de två första aktieportföljerna (Grundportföljen med 22.000 aktier och Branschportföljen med 53.000 aktier) så de portföljerna kommer att fortsättas att fyllas på med inköp av nya (men redan planerade…!!!) aktier parallellt med den nya portföljen. Det kommer antagligen att ta några (många…??) år till innan även de två portföljerna blir färdiga.

Inspirationsportföljen….

Den nya Inspirationsportföljen började planeras redan i oktober 2022 och är ganska lik den senaste Favoritportföljen men baserad på och inspirerad av fyra familjer (med fyra ”familjeföretag”…) som Besser har ett stort förtroende för när det gäller aktier och investeringar. De fyra familjerna är Wallenberg, Lundberg, Persson och Söderberg.

Inspirationsportföljen kommer alltså att innehålla några av de aktier som de här familjerna har i sina egna familjebolag och bolagen uppfyller självklart även Bessers krav på bolag att investera i. (dvs Stora, Stabila och Lönsamma bolag).

Besser går igenom de fyra familjerna var och en så att ni (och även jag…!!!) förstår bakgrund och att jag även dokumenterar hur ”Urval av aktier” (dvs Planning…) har gått till.

Dokumentation…!!

Just dokumentation är enligt Besser en av grunderna för att bli långsiktigt framgångsrik med aktieinvesteringar. Det gäller att alltid lära sig av sina misstag (både stora och små…. 😊  ) och då är dokumentation av tankar och handlingar en grundläggande del av investeringsprocessen.

Eller som Besser brukar säga…. ”Aktieinvesteringar skall alltid vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process” (favorit i repris…)

(Planera dina aktieinvesteringar som en logisk följd av händelser för en riskbegränsad och realistisk avkastning. Förbered med en strukturerad process för inköp av aktierna. Genomför investeringarna med dokumentation av både planering, inköp och resultat. Svårare än så är det inte… 😊 )

Urval av aktier…

Besser följer som ni vet en mycket enkel investeringsprocess enligt ”3P” (”Planning, Preparation, Performance”) som i det här fallet kan beskrivas som ”Urval, Kapital, Inköp” där just ”Urval (Planerade inköp…) av aktier” är första steget i den processen…

Här kommer lite info om de familjer, bolag och urval av de aktier som är grunden till den nya Inspirationsportföljen …

Familjen Wallenberg är huvudägare i Investor AB, Sveriges äldsta och ledande investmentbolag som grundades redan 1916 av Marcus Wallenberg Sr. Investor har vuxit med lönsamhet i över 100 år och varit noterat på Stockholmsbörsen sen 1917. Familjen Wallenberg är fortfarande dominerande ägare i bolaget.

Den första aktien till Inspirationsportföljen blir helt enkelt Investor (47.1 %, röstetal)

Men investmentbolaget Investor äger också aktier i flera andra bolag som passar in i portföljen. Besser lägger in alla bolag där Investors röstetal är runt 20 % eller mer och som är noterade på OMXS LC (Large Cap) i portföljen. Det blir några etablerade ägarbolag (med Investors röstetal…).

Atlas Copco (22.3 %), SEB (20.8 %), Epiroc (22.7 %), Ericsson (23.8 %), Husqvarna (33.2 %), Electrolux (28.4 %), SAAB (39.7 %) och Electrolux Pro (32.4 %).

Familjen Wallenberg är också via sitt privata ägarbolag FAM huvudägare i SKF (29.0 %) så även det bolaget läggs in i Inspirationsportföljen. Det blir totalt 10 bolag från familjen Wallenberg.

Familjen Lundberg är huvudägare i bygg och investmentbolaget L E Lundbergföretagen AB (Lundberg) som grundades 1944 av Lars-Erik Lundberg och börsnoterades 1983. Lundberg är ett långsiktigt och framgångsrikt fastighets- och investmentbolag med Industrivärden som främsta innehav. Familjen Lundberg är helt dominerande ägare i bolaget.

Första aktien till Inspirationsportföljen blir då Lundberg (93.4 %, röstetal).

Även här har Besser samma urvalskriterier, de bolag där röstetalet är runt 20 % eller mer och att bolagen också ligger på OMXS LC tas in i aktieportföljen. Det blir följande bolag…

Hufvudstaden (88.5 %), Holmen (62.3 %), Industrivärden (25.0 %), Indutrade (26.6 %), Husqvarna (25.3 %), Handelsbanken (15.6* %), Sandvik (16.4* %), Skanska (13.6* %). Totalt blir det 8 bolag, inklusive Lundberg men exklusive Husqvarna som redan finns under Investor.

Men även de bolag som ingår i Industrivärden kan räknas med som bolag med inflytande från Lundbergsfären, och då får vi följande bolag till portföljen.

Volvo (27.8 %), Handelsbanken (15.6* %), SCA (29.3 %), Skanska (13.6* %), Sandvik (16.4* %), Essity (29.6 %), Ericsson (15.1 %), Alleima (16.4* %). Det blir 4 nya bolag från Industrivärden till Inspirationsportföljen och totalt blir det 12 bolag från familjen Lundberg.

*= röstetal inklusive Industrivärden

Familjen Persson är huvudägare i det globala mode- och klädbolaget Hennes & Mauritz AB (H&M). Bolaget grundades 1947 av Erling Persson och är börsnoterat sen 1974. Familjen Persson är fortfarande huvudägare i H&M (79.3 %, röstetal) men har inget ägande eller inflytande på andra bolag på OMXS LC. H&M blir därmed det enda aktien till Inspirationsportföljen från familjen Persson.

Familjen Söderberg är huvudägare till investment- och riskkapitalbolaget Ratos AB (74.2 %, röstetal) som grundades och börsnoterades 1934 av bröderna Ragnar och Torsten Söderberg. Ratos investerar bara i onoterade bolag så Ratos blir därmed enda aktien som ingår i portföljen från familjen Söderberg.

Totalt blir det 24 bolag som får plats i nya Inspirationsportföljen.

Familjeföretag…!!!

Alla de fyra ”Inspirationsbolagen” (Investor, Lundberg, H&M och Ratos…) kan betecknas som ”långsiktiga familjeföretag” även om de sedan länge är noterade på börsen och har många andra aktieägare än de ursprungliga ägarfamiljerna. De uppfyller också Bessers två övriga krav på aktieinvesteringar, nämligen ”Långsiktiga huvudägare” och ”Starka balansräkningar”.

Det som är ganska fantastiskt är att ägarfamiljerna, som inspirerat Besser till den här aktieportföljen, också låter Besser följa med på en ”free ride” när de själva under många år lägger ner tid och resurser på att utveckla och driva bolagen framåt.

Man kan alltså säga att familjerna Wallenberg, Lundberg, Persson och Söderberg alla ”jobbar för Besser” och att Besser, som är deras chef (??) (dvs delägare i bolagen !!…) bara sitter still och rullar tummarna medan en stor del av vinsten (dvs utdelningarna…) automatiskt kommer in på mitt ISK-konto varje år. Ganska fantastiskt tycker Besser…. 😊

Riskbegränsning…!!!

Besser har alltså gjort ett urval av 24 bolag fördelade på 10 branscher som skall finnas i den nya (planerade…) Inspirationsportföljen, men hur ser portföljen ut i övrigt?

För Besser är riskbegränsning en av de viktigaste delarna med aktieinvesteringar och att ha aktier olika bolag i flera branscher är ett enkelt sätt att begränsa både bolagsrisken och branschrisken. En riskbegränsad aktieportfölj bör innehålla aktier i minst 10 olika bolag i 5 eller flera branscher.

En annan riskbegränsning är att begränsa varje enskild bolags inverkan på aktieportföljen. Därför bör aktierna vara relativt jämnt fördelade, och ett vanligt sätt är att fördela risken i en aktieportfölj är efter ett ”viktat värde (dvs antal (”viktat”) och aktiekurs (”värde”)…) för varje aktie.

Besser är som vanligt annorlunda och begränsar bara risken med jämn fördelning på antalet planerade aktier för varje bolag oberoende av aktiekurs. Det blir en enklare, jämnare och mer realistisk riskfördelning när alla aktier har samma antal, tycker Besser.

(Bessers är bara intresserad av (ett stort…) ”antal aktier” och mina investeringar har inget med ”värde” att göra. Jag är ingen ”värdeinvesterare” och är inte intresserad av ”värde” på mina aktier. Som avkastning räknas bara (100 %…) aktieutdelningar och då är antalet aktier alltid viktigast. Dessutom har aktier med låga aktiekurser normalt högre risk och då blir det en jämnare (absolut…) riskbegränsning med samma antal för alla aktier…)

Besser behåller också alltid alla aktier och då är det också positivt att ha tydliga mål (500 aktier…) för varje bolag. Dessutom slipper man att drabbas av börspsykologi med regelbundna ”omdisponeringar av aktieportföljen” (dvs ”sälja vinnare och behålla förlorare”…..). Ett mycket vanligt problem bland ”värdeinvesterare”. Tag varning…

Inspirationsportföljen kommer därmed att innehålla 24 bolag med jämnt 500 planerade aktier i varje bolag, totalt blir det 12.000 aktier.

 ”Det är ganska enkelt att göra ett urval av aktier för en planerad aktieportfölj” tycker Besser. Men sen gäller det också att skaffa kapital och även ha tålamod att genomföra regelbundna inköp av aktier under många år. Vi får väl se hur det går….  😊

A eller B-aktier….???

För stamaktier med olika röstetal (dvs A-aktier och B-aktier…) så är det också olika aktiekurser. Men alla stamaktier har enligt svensk aktiebolagslag ”lika rätt till bolagets tillgångar och vinst”. Som vanlig privat aktieägare så har de olika röstetalen ingen påverkan, varken på bolaget eller på årsstämman, och då är det självklart att välja den aktie (oftast, men inte alltid, B-aktien…) som har lägsta aktiekursen.

Realistiska aktieportföljer…!!!.

En viktig aspekt på aktieportföljer är också att de skall vara Realistiska. Det gäller inte bara val av bolag och aktier, det gäller också möjligheten at få ett rimligt avslut på aktieportföljen i en hyfsat nära framtid.

För Besser betyder det här att 500 aktier per bolag är en lämplig begränsning och att Inspirationsportföljen (någon gång i framtiden…) kommer att vara fullinvesterad med totalt 12.000 aktier.

Det kommer antagligen att ta cirka 6 år att slutföra Inspirationsportföljen jämfört med att det bara kommer att ta drygt 3 år att få Favoritportföljen färdig. Det betyder också inköp av minst 2.000 (planerade… !!) aktier per år (från 2023…) bara till den här portföljen för att den skall bli fullinvesterad fram till 2029. Vi får väl se hur det går, igen… 😊

Planering vs Gissningar…

Som ni vet (??) är det en stor skillnad mellan planering och gissningar. Besser har planerat för 12.000 aktier i den här portföljen och där finns det ingen osäkerhet. Jag vet redan idag att Inspirationsportföljen, när den är färdig, kommer att innehålla exakt 12.000 aktier.

Däremot vet jag inte när den här portföljen blir klar. Även om jag tror att det tar 6 år att få den fullinvesterad så är det bara en gissning. Det kan ta både kortare och längre tid innan Inspirationsportföljen är färdig men jag hoppas och tror att den är färdig och fullinvesterad om cirka 6 år.

Andra portföljer…

Men man behöver naturligtvis inte köpa 500 aktier i varje bolag. Det är helt beroende av den egna privatekonomin. Besser ger med varm hand bort hela portföljen till den som vill kopiera den…

Kanske räcker det med 10 aktier, 50 aktier eller 100 aktier per bolag för att det skall bli en ”stor, stabil, riskbegränsad och realistisk utdelningsportfölj” för er som följer den här bloggen. Ni väljer själva…… 😊

Bessers avslutande kloka ord…

På tal om riskbegränsade och realistiska aktieportföljer…

”Om du fattade rätt beslut* redan för länge sen så har du glädje av det idag. Om du fattar rätt beslut idag kommer du att få glädje av det i framtiden” …Besser

(*… ”rätt beslut” gäller nästan allt här i livet, det gäller val av utbildning, det gäller val av partner, det gäller val av jobb, det gäller val av bostad och det gäller val av… aktier. Något att fundera över… 😊  )

Slutsats…

Besser gillar att ha investeringar i flera planerade aktieportföljer samtidigt, och nu blir det en ny portfölj igen som ersätter den senaste som (nästan…) är fullinvesterad. Kanske lite onödigt komplicerat, men Besser gillar att ha med flera portföljer och aktier i planering och inköp. Kanske inget som rekommenderas för (alla av…)  bloggens läsare.

Det räcker bra med bara en aktieportfölj om den är riskbegränsad, realistisk och klokt planerad redan från början…  😊

Besser hävdar alltid att man egentligen inte behöver kunna något om aktier eller bolag om man bara vet vem man kan lita på. Det gäller både kunskap (om marknaden och bolaget…), erfarenhet (från företagande sen många år…) och drivkraft (att utveckla bolagets verksamhet…).

För Besser räcker det att ovanstående fyra familjer (som huvudägare…) sen länge bevisat att de har den kompetensen. Det fantastiska är att det så enkelt blir 24 stora och stabila bolag i den nya aktieportföljen utan att Besser behöver veta något, kunna något eller göra något alls för bolagens verksamhet och utveckling.

Besser är (som ni vet…??) både lat, bekväm och gillar inte att jobba i onödan. För att de här bolagen skall kunna utvecklas vidare med lönsamhet under många år så behöver Besser inte fatta några egna beslut eller själv vara aktiv med egna handlingar. Men Besser får ändå del av bolagens vinster varje år i form av aktieutdelningar. Ganska fantastiskt hur enkelt det är att vara utdelningsinvesterare tycker Besser igen….  😊

Då känns det bra att ha fyra familjer med många smarta, kunniga och erfarna personer (och alla andra i bolagen…) som alla jobbar hårt för att Besser skall få ännu större utdelningar och inkomster från sina aktier de kommande åren….  😊

Besser

Advertisement