När man sätter upp mål för sina aktieinvesteringar, vilket jag anser att man bör göra, så kan det göras på olika vis. De flesta aktiesparare har inga konkreta mål alls med sina aktier, annat än att ”snabbt bli rik” genom at köpa och sälja och alltid vara smartare än andra och ligga före marknaden.

Men om man är en långsiktig värdeinvesterare så bör man ha lämpliga mål för sina investeringar. Jag inser hur svårt det är att verkligen följa upp och uppnå sina mål när det gäller aktieinvesteringar, men det finns några praktiska råd.

Det första man skall göra är att skriva ner och dokumentera sina mål. Då blir det lättare att gå tillbaka, följa upp hur det har gått, och se hur väl man har lyckats. Men hur skall man formulera sina mål så att de verkligen blir en praktisk hjälp i de löpande investeringarna? Det finns en mycket bra metodik som jag själv använt även i arbetslivet.

SMART objectives

Jag har jobbat med lite olika saker, allt från säljning och marknadsföring till produktledning och inköp. Och i många fall har jag jobbat just med ”SMARTa mål”.

Att använda SMARTa mål är en enkel metod att få en grupp, ett projekt eller ett företag att fokusera på rätt arbetsuppgifter och göra rätt prioriteringar. Det är också en metod som höjer motivationen. Alla kan själva se hur väl gruppen lyckas i sina arbetsuppgifter, och det är också en bra struktur för alla att förstå och jobba mot gemensamma mål.

SMARTa kriteria kan användas på alla typer av målformuleringar och nivåer. De passar lika bra för en projektledare och en säljchef som för VD.

SMARTa mål har följande kriteria…..

Specific Målen skall ange specifikt vad som skall uppnås

Measurable Målen skall kunna mätas för att vara uppnått

Achivable Målen skall var möjliga och realistiska att uppnå

Relevant Målen skall vara relevanta för verksamheten och resurserna

Time-bound Målen skall vara tidssatta och ha en fast sluttid

(Mer info om ”SMART a mål” finns här.. http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria eller här.. http://www.learnmarketing.net/smart.htm )

”SMARTa” investeringar

Hur är det då med aktieinvesteringar? Kan man ha smarta mål för sina aktieportföljer?

För mig är det självklart att man som långsiktig värdeinvesterare skall ha klara och mätbara mål för sina aktier. Det var något som jag insåg redan när jag började med min första aktieportfölj i juni 2008.

”Startportföljen” var en aktieportfölj som redan från början bara skulle bestå av ”större investmentbolag med långsiktiga huvudägare”. Portföljen innehöll till slut endast 6 bolag (Ratos, Investor, Lundbergs, Latour, Indutrade och Kinnevik), samtliga noterade på OMXS LC och MC.

Efter något år så hade jag formulerat tre mål för Startportföljen: 1) Inköp av 5.000 aktier på 5 år. 2) 30.000.- i utdelningar efter 5 år. 3) Avkastning (YOC) på 4% efter 5 år.

Måluppfylnad?

Hur gick det med mina investeringsmål? Inte så bra, jag nådde inte enda fram men det var också tydligt vad som gick fel och hur nära målet jag kom. När Ratos sänkte sin utdelning från 5.50 till 3.00 (- 45%) på våren 2013 så föll två av mina mål. Resultatet blev i juni 2013 efter 5 år: 5.100 inköpta aktier, 27.850.- i utdelning och en YOC på 3.64%.

Jag behöll portföljen fram till maj 2014 och utdelningarna blev förra året 30.875.- med en YOC på 3.82%. Två av tre mål uppfyllda, vilket inte är helt tillfredsställande men ändå ganska nära. Hela avkastningen (ackumulerade utdelningar (1/4)och reavinst (3/4)) på eget kapital (eget sparande) blev 64% vid försäljningen i maj 2014. Klart godkänt, och jag är helt nöjd med det resultatet även om jag inte nådde mina tre mål.

SMARTa mål för mina nya aktieportföljer

För mina nya aktieportföljer har jag också redan från början enkla och klara mål som alla är OK enligt den här metodiken. Det är också en av anledningarna till att jag har ”förbestämda aktieportföljer” med planerade aktier, antal, inköpskurser och färdigdatum.

Hur uppfyller mina nya portföljer SMARTA kriteria? Bara att se efter…

Specific… Jag har flera aktieportföljer som alla är välplanerade och baserade på olika investeringgrunder. Det är klara och färdigpaketerade portföljer.

Measurable… Alla mina nya aktieportföljer har mätbara mål, både bolag och antal aktier per bolag är förbestämda och väldefinierade. Mycket lätt att följa upp även löpande under investeringsperioden.

Achivable… Alla mina aktieportföljer har planerade inköpsvärden (GAV) för varje aktie och en förväntad total finansiering av varje aktieportfölj. Flera portföljer är redan idag fullfinansierade och jag har inga problem att finansiera de övriga fram till sluttidpunkten.

Realistic… Planerade inköpskurser (GAV) är alla baserade på ”normala” förväntade aktiekurser vid en normalvärderad börs. Jag investerar större delen av kapitalet när börsen är normal- eller undervärderad. Jag har även en buffertfinansiering för oförutsedda händelser eller högre aktiekurser.

Time-bound… Alla mina aktieportföljer har ett startdatum och ett slutdatum. Portföljerna kommer att ta mellan 3 till 5 år att slutföra och har olika start och slutår.

Några påbörjas 1 juli 2015, även om det inte betyder att jag då börjar köpa aktier direkt. Jag väntar fortfarande på att börsen åter skall bli normalvärderad, och det blir den nog innan portföljens slutdatum.

Slutsats

Fördelen med tydliga och dokumenterade investeringsmål är att man enkelt kan planera sina investeringar och inköp. Det är också lätt att följa upp resultaten och korrigera investeringarna om marknaden eller bolagen utvecklas åt fel håll.

Det finns många sätt att sätta upp mål. För långsiktiga aktieinvesterare är det viktigaste att det finns mål över huvud taget. Oberoende av vilka mål man sätter upp, så är SMART kriteria en bra utgångspunkt för en testa att investeringsstrategier och investeringsregler håller i praktiken.

Besser

Advertisement