Besser brukar hålla koll på aktieägandet i Sverige och gör en större genomgång och analys var annat år. Det har blivit flera inlägg sen 2015 och senast för 2019. Det brukar bli genomgång av statistik från både SCB och Euroclear, men i år blir det också aktieägarstatistik från Avanza. Det blir tre separata blogginlägg som ger en bra bild av ”den svenska aktiemarknaden” eller kanske mer hur börsen (OMXS…) påverkas av de aktieägare som agerar där.

Nu är det dags för genomgång av SCBs rapport om aktieägandet i Sverige för 2021, den publicerades 3 mars 2022.

Allmänt…

Om vi ser tillbaka under de senaste åren så har statlig och offentlig verksamhet (typ SCB…) blivit allt mer ”mediaorienterad”. Numera finns inte så mycket siffror och fakta i offentliga rapporter, utan det är mer synpunkter, tyckande och åsikter.

Det gäller även SCBs rapporter, så vi får se vad SCBs ”informationsavdelning” anser om just ”Aktieägandet i Sverige”. Den här rapporten innehåller bara 2 sidor text och 3 diagram med ett minimum av info och fakta. Kanske finns det fortfarande något man kan lära sig här…. 🙂

Aktieförmögen ökade…

Huvudrubrik på rapporten var ”Aktieförmögenheten ökade” med sammanfattningen….

Vid utgången av december 2021 uppgick aktieförmögenheten av svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats till 13 482 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 832 miljarder kronor jämfört med slutet av juni. Antalet aktieägare inom hushållssektorn minskade med 40 000 under helåret 2021.”

Både väntat (att börsen gick upp under 2021…) och oväntat (att det blev färre aktieägare…) men ingen speciellt ny statistik. Den stora börsuppgången var andra halvåret där marknadsvärdet ökade med 16 % jämfört med första halvåret 2021. År 2021 var också ett år med många nya bolag (IPO…). SCB skriver vidare…

Under helåret 2021 ökade antalet börsnoterade bolag med 142 stycken och vid årets slut fanns det totalt 1 033 bolag på svensk marknadsplats.”

När börsen går upp så ökar intresset för många småbolag att notera sig på börsen. De flesta bolagen är rena förhoppningsbolag och många bolag är planerade bedrägerier redan från början.

Japp… ”Det finns många aktier att välja mellan på börsen, men alla bolag blir inte bra aktieinvesteringar” som Besser brukar säga… J. (dagens understatement….)

Värde vs Antal….!!

Det som är viktigt att förstå med SCB statistik är att den bara ser till aktieportföljernas värde. Det finns ingen information om antalet aktier i aktieportföljerna, varken riskbegränsning med antal bolag eller portföljstorlek med antal aktier per bolag.

Det som också är viktigt är att SCB bara har statistik på börsnoterade bolag. Där inräknas inte andra publika bolag som handlas på svenska marknadsplatser (typ Pepins Market…) eller svenska privata bolag, dvs bolag som inte är publika. Inte heller familjebolag, typ IKEA eller Bonnier är med i SCBs statistik.

Det tredje som bör påpekas är att svenskt ägande av utländska aktier inte är inräknat i SCBs statistik. Numera är det många aktiesparare som bara har utländska aktier eller har en större andel utländska aktier i sina portföljer, och de räknas inte heller med. (Det gäller dock inte för Besser som bara har svenska bolag och alla aktier på OMXS LC…).

Mer info om ägandet av utländska aktier får vi från Avanzas statistik i ett senare inlägg. Totalt sett blir resultatet att SCBs aktiestatistik är ganska trubbig…. Något att tänka på.

Antalet aktieägare minskade….

Nästa underrubrik handlar om antalet aktieägare. Så här skriver SCB…

Inom hushållssektorn fanns det närmare 1,2 miljoner aktieägare per sista december 2021, vilket var en minskning med nära 40 000 ägare jämfört med för ett år sedan. Andelen aktieägare av befolkningen uppgick till 10,9 procent, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter sedan december 2020.

Det är fortfarande bara drygt 10 % av svenskarna som har egna aktier, men självklart är de flesta svenskar indirekta aktieägare genom sparande i aktiefonder, tjänstepensioner med aktieinnehav, AP-fonderna inom allmän pension och de flesta av fonderna inom premiepensionen.

Börsens utveckling påverkar därmed inte bara enskilda aktieägare utan även (nästan…) allt privat sparande och alla framtida pensioner. I dagens samhälle kommer alla svenskar att påverkas när börsen går ner, även de utan egna aktier. Något att fundera på tycker Besser…

Sen fortsätter SCB med mycket snack om ”manligt och kvinnligt aktieägande” som man fokuserat på de senaste åren. Mycket PK men inte så intressant tycker Besser. Även åldersfördelningen på (privata…) aktieägare redovisas, men inte heller det är speciellt intressant. Ni får se varför längre ner…

Färre aktieägare men med ett högre aktieinnehav…

SCB fortsätter att vara allt mer PK och påpekar att  ”de rika” och höginkomsttagare har större aktieportföljer än andra svenskar. Kanske ingen överraskning…. 🙂 . Så här skriver SCB…

De individer som tjänade 1 miljon eller mer ägde 58 procent av det totala portföljvärdet inom hushållssektorn.” Frågan är vad som är orsak och verkan. Besser gissar att det är portföljvärdet som ger höga inkomster och inte tvärt om. Men sen blir det lite mer intressant….

Hushållssektorns aktieförmögenhet uppgick vid utgången av året till 1 622 miljarder kronor, vilket var en ökning med 177 miljarder under andra delen av 2021. Hushållens medianportfölj uppgick till 67 000 kronor vid utgången av perioden”.

Det här säger inte allt men det finns också ett diagram där SCB redovisar ”Genomsnittlig portföljstorlek, dec 2021, tkr”. Vad den genomsnittliga portföljstorleken är skriver SCB inte ut, men om man kollar i diagrammet så ser den ut att vara 230 tkr. Vad kan vi lära oss här…?

Orsak vs Verkan….??

För det första är ”Hushållens aktieförmögenhet” bara 12.0 % av den totala aktieförmögenheten i december 2021. Besser gissar att cirka en tredjedel, kanske runt 4 % är ”vanliga aktiesparare” och 8 % är rika privatpersoner typ Marcus Wallenberg, Fredrik Lundberg och Stefan Persson med flera, som bara sparar på ”egna aktier” och aldrig säljer några aktier. ”Hushållens påverkan på börsutvecklingen är något begränsad” som Besser brukar uttrycka det…

Det vi också ser är den stora snedfördelningen av värdet på aktieportföljer. Om median är 67 tkr och medel är 230 tkr så blir det stora skillnader i portföljvärde. Om vi gissar att den undre halvan av aktieägarna har ett medel på 60 tkr (av max på 67 tkr…) så har den översta halvan ett medel på 400 tkr.

En ganska stor skillnad i aktievärde tycker Besser, där hälften av alla privata aktiesparare ( dvs fler än 550.000 svenskar…) äger akter för mindre än 67.000 kronor trots att vi 31 december 2021 ligger på en börstopp med ATH för OMXS.

När börsen går ner (??) under 2022 så kommer också medianvärdet att gå ner ordentligt och antalet privata aktieägare (enligt SCB…!!) kommer antagligen också att minska. Vi får väl se vad som händer 2022.  Något att fundera på igen tycker Besser….

Utländskt ägade…

Den sista delen av rapporten behandla bara kort vilka de övrga 88 % av aktieägarna är. Så här skriver SCB under rubriken… ”Nordamerika hade det största utländska ägandet”

Vid utgången av 2021 utgjorde utländska aktieägare i Nordamerika 42 procent av det totala utländska ägandet på svenska marknadsplatser. EU-länder utgjorde en fjärdedel av det utländska ägandet och Europa exkl. EU-länder utgjorde strax över en femtedel.”

Det var hela texten, inga värden och ingen klarhet för vilka övriga som äger 88 % av börsens värde. Det totala  ”utländska ägandet” är inte heller redovisat, bara att Nordamerika (USA o Kanada) har 42 % av totalen.

Att EU länder (exkl UK..) har 25 % och att Europa exkl EU (dvs UK, Norge och Schweiz…) har 21 % av ”det utändska ägandet” säger inget om totalfördelningen. Ganska fantastiskt, att en Statistisk Central Byrå inte ger klara siffror och fakta i sin egen årsrapport är bara så dåligt tycker Besser.

Men den här rapporten är mest tänkt för media och journalister som varken har kunskap, kompetens eller intresse för fakta och siffror. SCB gör en helt igenom PK rapport speciellt utformad för media men det blir ändå inget genomslag i dagstidningar, affärspress eller TV.  

Det finns säkert många på SCB som är duktiga på statistik, men det verkar vara ”informatörer” utan kompetens som väljer statistik och sammanställer rapporterna. Tyvärr en allt vanligare situation inom den offentliga sektorn.

Det vi också kan lära oss här, är att fakta och bred kunskap om aktieägandet inte är speciellt intressant för andra än några få intresserade individer, varav Besser är en. Men också att det blir allt svårare att få relevanta data och info från SCB, och det blir också allt färre som kan lära sig något från SCBs rapporter. En dyster utveckling men som tur är finns flera och bättre rapporter från Euroclear och Avanza.

Mer SCB info….

Men SCB gör inte bara rapporter, det finns också massor av statistik i tabeller att leta bland.  Besser hittar en tabell om just ”Ägarandelar av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats” och här finns lite mer info.

För 2021 så gäller följande… ”Vanliga bolag” äger 16.1 %, Investmentbolag äger 6.0 %, Investeringsfonder äger 12.0 %, Försäkringsbolag äger 7.0 %, Offentlig Förvaltning äger 2.9 %, Hushåll äger 12.0 % och Utlandet 39.0 %.

Det vi ser är att staten och offentlig sektor inte äger speciellt mycket noterade aktier (2.9 %) och att utländska pensionsstiftelser äger en stor del (39.0 %) av svenskt näringsliv.

Bara som jämförelse så kan vi också se på hur aktieägandet såg ut för 37 år sen (1984). Då ägde Vanliga bolag 19 %, Investmentbolag 16 %, Investeringsfonder 4 %, Försäkringsbolag 9 % och Offentlig förvaltning 5 %, men Hushållen ägde 29 % och Utlandet bara 7 %.

För inte så länge sen var det mest svenskar, privata och företag, som ägde svenska aktier, men svenskt näringsliv håller hög internationell klass och har dragit till sig pensionskapital från främst USA, UK och EU.

Självklart är det bra för Sverige och alla svenskar att vi har många stora, stabila och lönsamma bolag, men de svenska bolagen är inte längre helt ”svenska” med allt vad det innebär.

Utländska ägare äger idag drygt fyra gånger mer svenska aktier jämfört med för 37 år sen, medan Svenska hushåll mer än halverat sin andel av svenska noterade aktier. Varför blev det så? Är det här bra för ”den svenska samhällsutvecklingen”?? Något att fundera på tycker Besser…

Det som blir lite speciellt med börsen är att Investeringsfonder, Försäkringsbolag och Utländska pensionsstiftelser äger 58 % av hela börsvärdet. Det betyder att kortsiktiga fondförvaltare utan eget ägande, och som mest är intresserade av höga löner och bonus, är de som driver börsens utveckling både på kort och lång sikt.

Då blir det också bra tillfällen för några få långsiktiga privata aktieägare med eget investeringskapital (typ Besser…) att ”köpa bra bolag till bra priser”. Resultatet redovisas i halvårsrapporten i början av juli, men prognosen ser bra ut så här långt…. 🙂

Slutsats…

Det blev inte så mycket nytt med senaste aktieägarrapporten från SCB, men det hade Besser inte heller räknat med. Dock var kvalitén på årets rapport ännu sämre än de senaste åren, en dyster utveckling för allt mer information från offentliga sektorn.

Att aktievärdet gick upp när börsen under 2021 var inne på det 13 året av uppgång (sen 2008…) är inte förvånande, men att antalet aktieägare minskade med 40.000 var lite udda. Det stämmer inte med vad vi ser t.ex. på Avanza. (Mer info om ”Aktieägandet 2021 enligt Avanza” kommer senare….)

Det kan noteras att OMXS ATH (med OMXSPI på 1.045 EOD) inträffade den 4 januari 2022 och sen dess har börsen gått ner ordentligt. Vi vet inte hur utvecklingen blir framöver men det finns många geopolitiska problem som kan påverka den svenska börsen. Vi får väl se hur det går…

Det som också är lite dystert är att både antalet aktieägare och hushållens andel av totala aktievärdet går ner under åren. Besser gissar att det blir ännu färre svenskar som äger egna aktier när deflationen kommer, räntor och levnadsomkostnaderna går upp och börsen går ner. En dyster utveckling för de närmaste åren där vi får hoppas att Besser gissar helt fel….

Besser önskar alla bloggläsare en upplyftande och givande påsk, läs några bra böcker…., så återkommer bloggen med mer info från Euroclear om 2 veckor. Den rapporten var mycket bättre än vad Besser förväntade sig, det blir ett fullmatat inlägg…. 🙂

Besser

Advertisement